Obecná pravidla soutěže „Selfie“ platná od 1.8.2014

I. Obecná ustanovení

 1. Soutěž "Selfie" (dále jen „soutěž“) probíhá na území České republiky.
 2. Organizátorem soutěže je společnost MAFRA, a. s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1328 (dále jen „organizátor“).
 3. Účastníkem soutěže se stane každý, kdo nahraje jím pořízenou fotografii své osoby (tzv. selfie fotografii) přes registrační formulář na serveru lidovky.cz (okamžikem zaslání fotografie přes předmětný formulář se účastník přihlašuje do soutěže). Fotografie musí být pořízena účastníkem soutěže, který musí být na dané fotografii zobrazen, fotografie jiných autorů převzaté z internetu nebo jiných zdrojů nebudou do soutěže zařazeny. Předmětem fotografie má být zobrazení účastníka (selfie) na zajímavém nebo neobvyklém místě, kam se účastník vypravil na dovolenou, za poznáním nebo na výlet.
 4. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla.
 5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 6. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

II. Mechanismus soutěže

 1. Soutěž o ceny bude probíhat 1. srpna 2014 do 30. září 2014 na internetové adrese selfie.lidovky.cz, následné soutěžení od 1. října 2014, které probíhá již bez nároku na ceny, bude ukončeno po rozhodnutí organizátora.
 2. Pravidla soutěžení, bodování fotografií a podmínky pro výhru v soutěži jsou definovány v příloze pravidel soutěže Pravidla soutěžení, která je nedílnou součástí Obecných pravidel soutěže.
 3. Do hodnocení soutěže bude zařazen každý účastník, který splní pravidla této soutěže. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci MAFRA, a.s. MAFRA je oprávněna vyřadit ze soutěže zaslané fotografie, které:
  1. budou obsahovat prvky násilí či jiné nevhodné prvky v rozsahu překračujícím přípustnou míru nebo míru vhodnou pro zamýšlený účel užití fotografie,
  2. budou porušovat či by mohly porušovat práva třetích osob či budou obsahovat prvky, jejichž užití anebo šíření by porušovalo práva třetích osob,
  3. by mohly poškodit pověst či dobré jméno MAFRA anebo jejích produktů,
  4. k nimž by nemohla MAFRA získat licenci předpokládanou v těchto podmínkách,
  5. které budou v rozporu s těmito pravidly,
  6. které budou (či jejich užívání by bylo) jinak v rozporu s českým právním řádem, veřejným pořádkem či dobrými mravy.
 4. Zasláním fotografie do soutěže účastník potvrzuje, že:
  1. je autorem dodané fotografie, že tato fotografie je původní, a že na fotografii je zobrazen účastník a ne jiná osoba. V případě, že účastník zašle do soutěže fotografii jiné osoby, plně odpovídá za případnou škodu,
  2. zveřejněním fotografie v deníku Lidové noviny nebo na serveru lidovky.cz nebo v jiném produktu společnosti MAFRA, a.s. nevznikne MAFRA žádný závazek vůči třetím osobám, nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob (zejm. právo na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob),
  3. veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití fotografie (např. nároky na odměnu za pořízení a použití podobizen a obrazových snímků fyzických osob) byly ke dni předání fotografie uspokojeny.
 5. Zasláním fotografie do soutěže účastník uděluje MAFRA bezúplatně nevýhradní licenci k užití této fotografie ke všem způsobům jejího užití a to v neomezeném rozsahu a s právem poskytovat podlicence. Účastník nemá právo na přiměřenou dodatečnou odměnu. Licence je udělována pro celosvětové území, na dobu trvání majetkových autorských práv a bez množstevního omezení. V rámci užití fotografie je MAFRA oprávněna užít fotografii vcelku nebo její část, nejen v její původní podobě (tj. v jaké byla účastníkem odevzdána), ale i v podobě autorského či neautorského díla vzniklého úpravou a jinou změnou fotografie, spojením s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií nebo zvukem neautorského charakteru, zařazením do souboru děl autorského i neautorského charakteru; k tomu účelu je MAFRA oprávněna dílo (fotografii) upravovat a jinak měnit.

III. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

 1. Okamžikem přihlášení do soutěže (odesláním předmětné fotografie přes registrační formulář) vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas s tím, aby v případě, že se stane vítězem některé části soutěže či celé soutěže, byly jeho jméno, příjmení a adresa (v rozsahu uvedení obce či části obce), jakož i předmětná selfie fotografie s vyobrazením účastníka, použity v přiměřeném rozsahu pro účely propagace společnosti MAFRA, jejích produktů nebo propagace či sdělování výsledků soutěže (vždy však pouze pokud bude zároveň zmíněna samotná soutěž) a to zejména zveřejněním na webových stránkách serveru Lidovky.cz a event. v ostatních médiích (tisk, rozhlasové a televizní vysílání). Zároveň souhlasí s tím, že v souvislosti se soutěží mohou být pořízeny a ve výše uvedeném rozsahu zveřejněny také jeho podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy.
 2. Okamžikem přihlášení do soutěže účastník soutěže uděluje MAFRA svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a adresa, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů společností MAFRA, pro účely této soutěže a dále pro obchodní a marketingové účely společnosti MAFRA. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuje na dobu neurčitou.
 3. Každý z účastníků soutěže, který zvolí možnost soutěžit o ceny, tímto dává souhlas k předání zadaných osobních údajů třetí osobě za účelem nabízení obchodu a služeb, souhlas je poskytován na dobu do jeho odvolání účastníkem.
 4. Organizátor tímto informuje každého účastníka, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán.
 5. Každý z účastníků soutěže poskytuje okamžikem přihlášení do soutěže organizátorovi soutěže výslovný souhlas ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb. s tím, že mu budou organizátorem a Partnery soutěže zasílána nevyžádaná obchodní sdělení na jeho adresu vč. elektronické. Tento souhlas může být kdykoliv bezplatně odvolán na adrese sídla organizátora, v servisních centrech organizátora, jejichž adresy jsou uvedeny na internetových stránkách www.mafra.cz, nebo e-mailem zaslaným na adresu selfie@lidovky.cz.

Pravidla soutěžení

1) Podmínky pro účast:

 1. Soutěže se může zúčastnit každý s výjimkou zaměstnanců organizátora.
 2. Soutěž je určena pro snímky tzv. selfie z dovolené nebo z výletu - autor je sám předmětem fotografie na zajímavém nebo neobvyklém místě, kam se vypravil na dovolenou, za poznáním nebo na výlet. Nezáleží, zda jde o foto z vrcholu hory nebo od jihočeského rybníka.
 3. Účastník může v kalendářním měsíci přihlásit do soutěže až 3 rozdílné fotografie, každá z nich soutěží samostatně.
 4. O ceny, jsou-li vyhlášeny, může soutěžit pouze účastník, který přihlásil fotografii a souhlasil s marketingovým zpracováním dat.

2) Zařazení fotografie do soutěže:

 1. Fotografie nesmí překročit velikost 5 MB.
 2. Fotografie nesmí mít ani jeden rozměr menší než 450px.
 3. Fotografie musí projít schvalovacím procesem administrátora, teprve po té je zařazena do soutěže. Schvalování probíhá 1x denně kromě víkendů.
 4. Fotografie představující sexuální, pornografické, dehonestující či jiná vyobrazení osob, která nejsou v souladu s dobrými mravy, nebo fotografie uvedené v čl. II obecných pravidel soutěže, nebudou do soutěže zařazeny.
 5. Fotografie pořízené z běžných prostor jako je koupelna nebo ložnice nebudou do soutěže zařazeny. Podmínkou je zajímavé nebo neobvyklé místo. Počítačově nebo jinak upravené fotografie s dodatečně přidaným pozadím nebudou zařazeny.
 6. V případě, že dojde účastníkem ke zneužití fotografie třetí osoby, tedy například pokud účastník zařadí do soutěže fotografii, k níž nemá autorská práva nebo souhlas zobrazené osoby, může se toto jednání stát předmětem řízení ze strany soudních nebo jiných státních orgánů.

3) Způsob řazení fotografií do soutěže:

 1. Z došlých a zařazených fotografií budou čtenáři serveru Lidovky.cz v souboji dvou fotografií dávat hlas vždy jedné. Fotografie se řadí do soutěže zcela náhodně. Výběr fotografií do souboje probíhá na základě algoritmu pro náhodná čísla. Provozovatel nijak nezasahuje do výběru fotografií.

4) Bodování a výhry:

 1. Fotografie jsou bodovány kliknutím na fotografii uživatelem internetu.
 2. V případě že soutěžící nebude hlasovat kliknutím na fotografii, ale pouze obnoví stránku, bude vyzván pro pokračování v soutěži k zapsání tzv. captchy - kotrolního kódu aby bylo zamezeno v hlasování robotům.
 3. Kliknutí znamená výběr mezi dvěma fotografiemi - výhra v souboji - a přiřazení vítězného bodu.
 4. Fotografie sbírá body průběžně od začátku vstupu do soutěže a celkový počet určuje celkové umístění. Vítězem s nárokem na cenu může být pouze účastník, který splnil podmínky pro zařazení do soutěže o ceny.
 5. Fotografie sbírá body každý kalendářní měsíc. V daném měsíci vítězí fotografie s největším počtem bodů. Následující měsíc začíná fotografie opět s nulovým počtem bodů. Vítězné fotografie nemohou zvítězit ve více než jednom měsíci.
 6. Vítězem s nárokem na cenu může být pouze účastník, který splnil podmínky pro zařazení do soutěže o ceny.
 7. Má-li účastník na vítězných příčkách více fotografií, bude mu postoupena pouze jedna cena.
 8. Body se přičítají ke každé konkrétní fotografii. Pokud nahraje uživatel více než jednu fotografii soutěží každá fotografie zvlášť.
 9. Zobrazované body u fotografií mohou ukazovat nižší počet než je skutečnost, a to z technických důvodů - k připsání bodů dochází v ca 30-180vteřinových intervalech.
 10. Body připsané fotografii za červenec 2014 nebudou započítávány do celkového součtu. Na celkového vítěze soutěže nebudou mít žádný vliv.

5) Ochrana před zneužitím:

 1. Systém je opatřen vnitřním kontrolním mechanismem proti zneužití skripty pro automatické zpracování stránek, které by mohly provést mnohonásobné kliknutí na jednu konkrétní fotografii. Každé takové jednání bude zaznamenáno a v případě opakování může být soutěžní fotografie ale i soutěžící vyloučen. Je proto možné, že po kontrole a opravě stavu hlasování dojde ke snížení počtu získaných bodů.

6) Ceny v soutěži:

 1. Prvních deset účastníkům, jejichž fotografie obdrží za měsíc srpen 2014 nejvyšší počet bodů, obdrží elektronickou knihu o fotografování a poukaz na slevu fotoalba.
 2. Účastník s fotografií, která získá za měsíc září 2014 nejvyšší počet bodů, obdrží chytrý telefon Samsung Galaxy SIII mini, následujících dalších deset nejúspěšnějších účastníků obdrží elektronickou knihu o fotografování a poukaz na slevu fotoalba.
 3. Podrobnosti k cenám naleznete na el. adrese selfie.lidovky.cz pod odkazem Ceny.

Nejnovější z relaxu